Mother of God icon, named "Tikhvinskaya"

__________________________________________________________________
RELIGION > RUSSIAN ORTHODOXY > ALEXANDER NEVSKY LAVRA > ICONS